Cerasorb M

korzystniejsza, sprawniejsza i szybsza regeneracja ubytków kostnych w obrębie jamy ustnej

Cerasorb M jest nowym produktem opracowanym przez Research and Production Centre (Ośrodek Badań i Produkcji) firmy Curasan AG we Frankfurcie nad Menem. Podstawą do opracowania tego produktu był sprawdzony i stosowany od dłuższego czasu sytetyczny (>99%) β-fosforan trójwapniowy znany jako Cerasorb. Cerasorb M odzwierciedla wyniki ostatnich odkryć naukowych w dziedzinie regeneracji kości oraz posiada szereg korzystnych właściwości i cech:

  • łatwo wiążące się ze sobą granulki z licznymi porami o zróżnicowanej wielkości – małymi, średnimi i dużymi (5-500 µm)
  • całkowita porowatość materiału równa ok. 65%
  • granulki w kształcie wielościanów
  • całkowita resorpcja materiału jednoczesna z procesem tworzenia się nowej kości
  • Czysty fazowo, porowaty β-fosforan trójwapniowy.
  • Postęp i pewność w chirurgii stomatologicznej.
  • Nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego ani roślinnego.
  • Brak ryzyka zarażenia chorobami odzwierzęcymi (np. choroba wściekłych krów) oraz niebezpieczeństwa wystąpienia alergii u pacjenta.
  • Nie zawiera żadnych domieszek pochodzenia ludzkiego.
  • Brak ryzyka infekcji wirusem HIV i żółtaczki.

Bezpośrednia droga do uzyskania nowej kości: CERASORB, czyli biofunkcjonalny β-TCP

Cerasorb jest wynikiem ponad 30 lat badań

Materiały kościozastępcze wykorzystywane są obecnie w chirurgii ortopedycznej oraz traumatologii, a także w stomatologii. Chirurdzy dysponują szeregiem rozwiązań, począwszy od wykorzystania autogennej i alogennej tkanki kostnej, przez materiały ksenogenne (zwykle pozyskiwane z tkanek cielęcych), materiały częściowo syntetyczne (pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego), aż po materiały wytwarzane syntetycznie. W tej ostatniej kategorii, beta-fosforan trójwapniowy już od dłuższego czasu uznawany jest za materiał z wyboru.

Prace badawczo-rozwojowe nad materiałem Cerasorb rozpoczęto w latach 70-tych w Batelle Institute we Frankfurcie nad Menem. W latach 90-tych, konsekwentnie kontynuowała je firma Curasan AG. Optymalną korelację pomiędzy strukturą tego materiału do regeneracji kości i jego właściwościami biologicznymi osiągano dzięki interdyscyplinarnej współpracy.

Równolegle powstała cała rodzina produktów Cerasorb, obejmująca materiały implantacyjne odpowiednie dla każdego wskazania. Cerasorb, Cerasorb PARO i Cerasorb M są trzema rodzajami granulatów, różniącymi się od siebie formą i stopniem porowatości. Wielościenne cząstki tego materiału wykorzystuje się z powodzeniem w ortopedii i traumatologii do leczenia większych ubytków w obszarach narażonych na większe obciążenia. Wszystkie produkty Cerasorb spełniają kryteria najwyższych standardów w zakresie pierwotnej wielkości ziaren, czystości i stabilności strukturalnej, porowatości i rozpuszczalności, co zapewnia im wyższość nad innymi materiałami kościozastępczymi. Cerasorb optymalnie wspomaga proces odbudowy ubytków kostnych.

Profil niezawodności materiału Cerasorb

Cerasorb składa się wyłącznie z wapnia i fosforu, czyli z substancji tworzących mineralną strukturę kości. Jest on znakomicie tolerowany przez organizm, dzięki czemu nie stwarza ryzyka reakcji immunologicznej ani infekcji, jak ma to miejsce w przypadku materiałów pochodzenia biologicznego. Cerasorb nie wykazuje się ani toksycznością ogólnoustrojową, ani też nie ma charakteru alergennego. Fizjologiczne stężenie wapnia i fosforu (w stosunku 1:5) oznacza, że Cerasorb pochłaniany jest przez komórki kościotwórcze podczas mineralizacji, i, jednocześnie, ulega resorpcji podczas fizjologicznego procesu kostnienia.

 

komputerki

Produkcja materiału Cerasorb

Cerasorb wytwarzany jest w sterylnych warunkach, podczas skalibrowanego, sterowanego komputerowo, procesu spiekania w wysokiej temperaturze. Surowcami w tym procesie są: węglan wapnia i wodorofosforan wapnia. Uzyskany materiał rozdrabniany jest następnie i przesiewany w celu uzyskania odpowiedniej wielkości ziaren. Dalsze przetwarzanie uzależnione jest od docelowej postaci produktu (jak np.: Cerasorb, Cerasorb PARO, Cerasorb M lub cząstki wielościenne). Proces granulacji materiału Cerasorb przebiega zgodnie z zasadą kuli śniegowej. Wszystkie pozostałe postaci preparatu prasowane są w formie prętów w warunkach izostatycznych, przy niskiej temperaturze i pod ciśnieniem 150-200 MPa. Kształty poszczególnych rodzajów bryłek uzyskuje się za pomocą sterowanej komputerowo maszyny CNC, pracującej z dużą prędkością. Przed stosowaniem, do preparatu Cerasorb M dodaje się także czynnik zwiększający porowatość tego materiału celem uzyskania pożądanej łączliwości granulek. Zastosowanie specjalnej techniki kruszenia pozwala na wytworzenie i wyodrębnienie (w wyniku przesiania) odpowiedniej wielkości cząstek w kształcie

doktor

Proces zapewniania jakości materiału Cerasorb

W ramach procesu zapewniania jakości, przeprowadzane są kontrole zarówno syntetycznych surowców, jak i materiałów opakowaniowych. Syntezie produktu towarzyszą kompleksowe, wewnętrzne i zewnętrzne analizy składu chemicznego i mineralogicznego. W odniesieniu do tego materiału stosuje się uznaną normę międzynarodową ASTM F1088-04 (Znormalizowaną specyfikację β-fosforanu trójwapniowego przeznaczonego do implantacji chirurgicznej). Właściwości preparatu Cerasorb znacznie przewyższają kryteria określone we wspomnianej normie, gdyż charakteryzuje się on czystością >99% (podczas gdy norma określa jej wymagany poziom jako >95%). Produkt pakowany jest pod kontrolą, w sterylnych warunkach, a następnie podawany jest procesami naświetlania promieniami gamma.

Zaleta Cerasorb M: zwiększona osteokonduktywność

Charakterystyczny układ porów w granulkach Cerasorb M, w połączeniu z ich nieregularnym kształtem, pozwala na uzyskanie dużej oraz bardzo porowatej powierzchni zewnętrznej. Osteoblasty odbudowywanej kości mogą więc przenikać do przestrzeni ubytku, wykorzystując szkielet stworzony przez cząstki Cerasorb. Cecha ta (osteokonduktywność) umożliwia optymalizację procesu regeneracji tkanki. Specyficzny charakter powierzchni ziaren Cerasorb M wpływa korzystnie na zachowanie komórek in-vivo, gdyż zarówno fizykochemiczne interakcje pomiędzy materiałem do augmentacji kości i płynami ciała, jak i następująca później biologiczna reakcja komórkowa rozpoczynają się właśnie na powierzchni.

Zaleta Cerasorb M: stały, aktywny dopływ komórek

niebiski3

niebieskie

niebieski3a

Charakterystyczna struktura Cerasorb M ułatwia dyfuzję krwi i płynów fizjologicznych oraz głęboką penetrację komórek osteogennych i kostnienie  syntetycznej macierzy. System łączących się ze sobą porów wspiera postępujący proces angiogenezy i waskularyzacji, zapewniając aktywny dopływ komórek  przez cały okres odbudowy kości.

Zaleta Cerasorb M: krótszy czas resorpcji

wykres

Struktura materiału o porach małych, średnich i dużych sprzyja szybszemu kostnieniu przy udziale lokalnej tkanki, przyspieszając proces resorpcji. Wysoki stopień porowatości materiału zwiększa efekt kapilarny materiału Cerasorb M. Szybki napływ komponentów kostnych oraz krwi stanowi dobrą podstawę dla transferu komórek i resorpcji także wewnątrz utworzonego ubytku szkieletu. Połączenia istniejące pomiędzy porami odgrywają zasadniczą rolę w procesie przyspieszonej resorpcji.

Niewielka gęstość pozorna granulek Cerasorb M oraz wynikający z niej wysoki stopień porowatości oznacza, że do wypełnienia ubytku potrzebna jest mniejsza ilość tego materiału, a zatem mniejsza jego masa ulega resorpcji przez organizm.

Zaleta Cerasorb M: większa stabilność łoża ubytku

zeby_dziasla

Nieregularne kształty granulek Cerasorb M ułatwiają łączenie się ich i wiązanie w obrębie jamy ubytku, co zwiększa stabilność mechaniczną wypełnienia i w znacznym stopniu zapobiega jego mikro-ruchom.

Zaleta Cerasorb M: bezpieczne i łatwe zastosowanie

szklo2

szklo

Materiał Cerasorb M dostępny jest w rozmaitych wersjach różniących się od siebie wielkością ziaren i stosowanych zależnie od wskazań.
W leczeniu stomatologicznym ma on zastosowanie zarówno w zabiegach implantologicznych, jak i podczas wypełniania ubytków powstałych w wyniku resekcji korzenia, ekstyrpacji torbieli, osteotomii korekcyjnej kości oraz chirurgicznego usunięcia zatrzymanego zęba. Granulat łatwo aplikuje się po zmieszaniu go z krwią pacjenta.

Zaleta Cerasorb M: akceptacja przez pacjenta

Cerasorb M jest bardzo łatwo akceptowany przez pacjentów ze względu na jego syntetyczne pochodzenie oraz proste zastosowanie. Podczas pracy z tym materiałem nie jest koniecznie uprzedzanie pacjenta o ewentualnych powikłaniach związanych z reakcją immunologiczną ani potencjalnym ryzyku wywiązania się infekcji lub reakcji alergicznej, jak ma to miejsce w przypadku stosowania materiałów pochodzenia biologicznego.

Kliniczne zastosowanie CERASORB M w chirurgii stomatologicznej

CAŁKOWITE BEZZĘBIE

nitki_niebieskie

REGENERACJA KOŚCI PO ZASTOSOWANIU CERASORBU M

nitki_niebieskie2

Wysoka jakość Cerasorb M gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo

CERASORB M A INNE CERASORBY – porównanie

tabela