B+

Warstwa B + jest biologiczną właściwością implantów firmy MIS, która sprzyja skutecznej, długotrwałej osteointegracji. Fosfonianowa warstwa monomolekularna jest na stałe związana z powierzchnią implantu i jest postrzegana przez organizm jako struktura podobna do kości.

Zostało wykazane klinicznie, że technologia ta sprzyja widocznemu wzrostowi kości bezpośrednio na powierzchni warstwy B+ implantu. Charakterystyka warstwy B + wspiera zwiększoną skuteczność kliniczną z możliwością wcześniejszego obciążenia implantu, lepszym zachowaniem poziomu kości wokół implantu i długotrwałym przetrwaniem implantu, nawet u pacjentów z osłabioną zdolnością kości do regeneracji.

Cząsteczki warstwy B + wiążą się chemicznie z powierzchnią implantu tworząc powierzchnię hydrofilową i pozostają stabilne przez cały okres życia implantu. Właściwości warstwy B + wspierają doskonałe gojenie kości i integrację implantu. Cząsteczki fosfonianów wykazywały wysoką stabilność pod względem degradacji chemicznej i enzymatycznej. Właściwości te zapobiegają oddzielaniu się cząsteczek od powierzchni implantu, co gwarantuje im obecność na jego powierzchni przez cały okres użytkowania implantu, zapewniając stabilizację kości na każdym kolejnym cyklu jej przebudowy.

 

Ta innowacyjna, bogata w fosfoniany powierzchnia naśladuje jeden z głównych składników kości, zapewniając znacznie bardziej sprzyjające warunki dla integracji implantu. Zaobserwowano również jej udział w przyspieszeniu procesu gojenia, a także eliminacji “mikroszczelin ” pomiędzy powierzchnią implantu a kością, jak również wzmocnienie stabilizacji implantu w kości.

Warstwa B + stanowi połączenie chemiczne pomiędzy powierzchnią implantu a kością, a ponadto, ze względu na swą chropowatą topografię, zapewnia blokowanie mechaniczne.

Hydrofilowość

Bieżąca literatura wykazuje związek między poprawą gojenia kości i wczesną osteointegracją oraz hydrofilowością powierzchni. Obróbka powierzchni implantu firmy MIS składa się z połączenia procesów piaskowania i wytrawiania kwasem. Taka obróbka powierzchni, jaką stosuje MIS, gwarantuje czystość tej powierzchni i jej właściwości hydrofilowe. Warstwa B + poprawia zwilżalność powierzchni implantu, przyciągając wodę, białka oraz komórki krwi, umożliwiając szybszą adhezję i kolonizację komórek, co prowadzi do szybszego tworzenia macierzy kostnej i osteointegracji. Komórki kostne postrzegają implanty pokryte warstwą B + jako “kości” i dlatego migrują do tych powierzchni bardzo szybko.

Stabilizacja biomechaniczna

Gdy komórki kostne znajdą się na powierzchni implantu, zostanie szybko wykształcona nowa macierz kostna, która dojrzewając utworzy zorganizowaną, zmineralizowaną kość. Biomimetyczna charakterystyka warstwy B + pozwoli na większą integrację implantu na wcześniejszych etapach, prowadząc do długotrwałej optymalnej osteointegracji. Zwiększenie liczby komórek kostnych
będących w kontakcie z warstwą B + na powierzchni  implantu skutkuje zwiększeniem biomechanicznej stabilizacji implantu oraz przyspieszeniem procesu gojenia. Zaobserwowano, że  zwiększona stabilizacja uzyskana dzięki warstwie B + skraca czas gojenia.

Eliminacja "mikroszczelin"

Poza blokadą mechaniczną, wynikającą z chropowatej topografii implantu, warstwa B + zapewnia również połączenie chemiczne pomiędzy kością a powierzchnią implantu, eliminując “mikroszczeliny”. Powoduje to szybszą stabilność funkcjonalną implantu i jego stabilizację.

Stabilność w środowisku fizjologicznym

Wykazano, że cząsteczki warstwy B + pozostają przez kolejne etapy: osteointegracji, immunologicznej odpowiedzi zapalnej i remodelingu na stałe związane z powierzchnią implantu. Ponadto, w odróżnieniu do fosforanów, fosfonianowe cząsteczki, takie jak B + są stabilne pod względem enzymatycznym, co sprawia, że ​​warstwa B + będzie przylegała do implantu, i wraz z upływem czasu nie będzie uwalniana do organizmu.